Grip op informatie

“Negen van de tien organisaties hebben geen inzicht in de waarde van de aanwezige content”. Dit stelt Hans Kaashoek in zijn artikel in de Automatiseringsgids.

Wij denken dat Hans daar een punt heeft. In het artikel haalt hij ook aan dat tachtig procent van de bedrijfsinformatie ongestructureerd is, alle ECM systemen ten spijt. De enige manier om bij die content te kunnen komen is vaak slechts een bestandsnaam. Ook ontstaan er nieuwe problemen door datamigraties, het gebruik van nieuwe technologie en, last but not least, het ontbreken van een informatiestrategie.

Contentverrijking is een toverwoord maar de realisatie is dikwijls omslachtig en kostbaar. Met contentverrijking zou men in staat moeten zijn informatie beter te classificeren, te ontdubbelen en beter toegankelijk te maken. Het ontdubbelen levert daarbij tevens een voordeel op in de vorm van het besparen van opslagcapaciteit.

Een andere oplossing is het gebruik van moderne zoektechnologie. Hans beschrijft van deze laatste een aantal voordelen en nadelen. Voordelen van deze oplossingskeuze zijn de geringe complexiteit (en dus de lagere kosten voor implementatie) en de eenvoud in gebruik. De functionaliteit van software die hiervoor is ontwikkeld neemt snel toe. Volgens Hans werkt zoektechnologie goed binnen gerichte informatieverzamelingen. Als nadelen noemt hij het ontbreken van opslagreductie (er wordt niets weggegooid omdat dat simpelweg niet nodig is om relevante informatie te vinden!), de noodzaak van een goede contextanalyse en, wat Hans het belangrijkste vindt, het probleem wordt niet bij de bron aangepakt.

We zijn het helemaal eens met Hans. Maar gelukkig komen de twee werelden bij elkaar: geavanceerde zoektechnologie kan ook een uitstekend hulpmiddel zijn om, nadat je de informatie hebt ontsloten, er voor te zorgen dat de content ook verrijkt kan worden. Moderne zoekmachines leren door teksten te “lezen” en te interpreteren. Vervolgens kunnen suggesties worden gedaan om de content te verrijken en bijvoorbeeld onder te brengen in een ander (ECM) systeem.

 

Het nut van gespecialiseerde zoekmachines

We gebruiken de naam Spa bij het bestellen van een bronwater en vinden het normaal dat we een flesje van het merk Sourcy geserveerd krijgen. De merknaam wordt soortnaam. Zo ook is ‘Googlen’ een werkwoord geworden. Een ingeburgerde term waarmee we refereren aan ‘het zoeken en vinden van informatie op het web’. En Google is niet de enige partij die een product aanbiedt om te Googlen. De vraag is wat die andere aanbieders mogelijk onderscheidt.

Een aantal jaren geleden ging ik op bezoek in hotel Croisette in Sainte Maxime. Ik wil daar eigenlijk wel weer eens naar toe. Zoeken op “Sainte Maxime hotel Croisette” levert in Google 146.000 resultaten op, waarbij de eerste pagina naast advertenties vooral gericht is op websites in de reisindustrie. Je komt er wel maar het kost een paar ‘clicks’. Zoek ik daarentegen met dezelfde termen bij een site als Kayak.com dan krijg ik meteen het resultaat waarin ik ben geïnteresseerd en kan ik boekingsgegevens in gaan vullen.

Dit soort gespecialiseerde sites noemen we verticale zoekmachines. De zoekopdrachten die we daar opgeven worden toegepast binnen een specifieke context, in dit geval dus het domein van ‘reis en verblijf’. We zien verticale zoekmachines vaak toegepast met een commercieel oogmerk. Het argument dat je tegen commerciële zoekmachines kunt hebben, is dat ze belang hebben bij een zeker resultaat. Zo zal Booking.com mogelijk melden dat van de kamer die jij wilt boeken er nog maar 1 beschikbaar is.

Maar plaats een gespecialiseerde zoekmachine eens in je eigen werkomgeving: een zoekmachine die begrijpt wat je vraagt, omdat hij de context van jouw vraagstelling kent. Die context wordt meegenomen bij het doorzoeken van documenten. Je zoekopdrachten worden begrepen in het kader van specifieke taken die je vervult zodat de zoekmachine ‘weet’ dat je bv. belang hebt bij juridische informatie. Deze technologie komt ruimer en ruimer beschikbaar en kost veel minder dan je denkt. Onlangs kreeg Elastic Search – ook een zoekmachine die je helemaal kunt tunen voor inzet binnen een gespecialiseerde context en daarom gebruikt door Next2Know – een kapitaalinjectie van 70 miljoen dollar. Waarom? Blijkbaar omdat snel vinden nog meer opbrengt dan de investering die je in de techniek doet!

Context

We zijn allen vertrouwd met de wijze waarop we voor ons relevante informatie hopen te vinden op internet. Het paradigma is simpel: na het invoeren van een of meer ogenschijnlijk relevante steekwoorden verwachten we van een zoekmachine een lijst met verwijzingen waarbinnen zich in ieder geval een paar bruikbare pagina’s bevinden. Goed beschouwd is dit vreemd. We communiceren met een systeem in de onbewuste veronderstelling dat het aan de hand van enkele steekwoorden kan bepalen waar we naar op zoek zijn (of waar we het over hebben). Behalve in situaties waarin we terugvallen op krachttermen is het doorgaans in de communicatie tussen mensen niet genoeg om een paar losse woorden te uiten. Wanneer we iemand iets willen uitleggen dan formuleren we daartoe zinnen die gezamenlijk het bedoelde concept bij de ontvanger moeten verduidelijken. Door het aanbrengen van duiding en nuancering in ons verhaal kan de ontvangende partij doelmatiger reageren op wat we zeggen of vragen. In tegenstelling tot bij de zoekmachine verwachten we van de persoon die we bevragen niet dat we meerdere antwoorden krijgen waaruit wij vervolgens zelf de ter zake doende informatie moeten destilleren.

Toch is het zoeken met enkelvoudige begrippen zo gek nog niet. In onze normale communicatie met behulp van natuurlijke taal is veel er op gericht om centrale begrippen te verduidelijken voor de ontvanger. Deze verduidelijking bestaat voor een groot deel uit het aanbrengen van context, d.w.z. we verrijken de centrale begrippen met een beschrijving van de context van gebruik die ons op een bepaald moment voor ogen staat. Wij doen dit onder meer door het begrip te combineren met andere trefwoorden, combinaties die optreden bij een specifieke toepassing. Op een gemeentelijke website kan een combinatie van het woord overlast met de termen geluid of milieu tot andere resultaten leiden dan wanneer we deze term combineren met jongeren of buren. Een goede redactie op het gemeentehuis kan ervoor zorgen dat door het aanbrengen van de juiste contextuele trefwoorden een eindgebruiker toch via een paar termen uitkomt bij het gezochte (en dus het gevoel krijgt ‘begrepen te worden’). Helaas is dit in het huidige tempo van informatieproductie ondoenlijk geworden.

Het aanbrengen van contextinformatie rondom een begrip is zowel waardevol aan de bevraagde zijde (het systeem) als aan de kant van de vrager (de zoekende persoon die de juiste zoektermen tracht te bedenken). Een beproefde en gebruiksvriendelijke aanpak is het op een intuïtieve manier laten zien welke contexten er voorhanden zijn binnen het informatiesysteem. Voorbeelden hiervan zijn bv. het gebruik van ‘topic clouds’ (woordwolken) en het voorstellen van ‘clicks’ voor verfijning. Welke vorm van interactie men ook voorstaat, het succes valt of staat met de beschikbaarheid van contextinformatie. In de computationele taalkunde wordt daarom veel onderzoek gedaan naar methoden om contexten van gebruikte terminologie geautomatiseerd te bepalen.

Next2Know is betrokken bij onderzoek dat wordt gedaan aan de Hochschule Hannover. Doel is onder meer het bepalen van nauwkeurige contexten voor gevonden termen in teksten van diverse aard. Deze contexten worden mede ‘berekend aan de hand van statistisch bepaalde woordafstanden’. Het gaat hier om semantische afstanden, ofwel afstanden in betekenis. De gehanteerde aanpak biedt vele mogelijkheden, waaronder ook het geautomatiseerd vinden van synoniemrelaties en het bepalen van de contexten van een zoekterm binnen een tekst. De methode is zowel bruikbaar voor optimalisaties van zoekvragen als voor de automatische context verrijking van opgeslagen informatie. Een andere interessante – en naar verwachting steeds belangrijker wordende – toepassing is het bepalen van de informatiedichtheid van teksten. Deze toepassing moet o.a. het antwoord geven op de vraag hoe om te gaan met de toenemende berg aan informatie terwijl de kennisomvang nagenoeg constant blijft. In A Mathematical Theory of Communication [Shannon 1948] gaf Claude E. Shannon al vroegtijdig duiding aan dit thema binnen het – toen nieuwe – onderwerp Information Theory. Het belang van deze klassieke paper is niet afgenomen, nieuwe toepassingen van Shannon’s inzichten zijn met moderne taaltechnologie nog dichterbij gekomen. Belangrijk is dat interessante werkende academische halffabrikaten hun weg weten te vinden naar gebruikersoplossingen die voor eenieder te begrijpen zijn. Dit moet zowel voldoening geven aan onderzoekers als aan eindgebruikers. Als we dat met z’n allen weten te bereiken dan hebben we wellicht aan één woord genoeg…

Referenties
[Shannon, 1948] Shannon, C. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27:379–423, 623–656.

Een pdf van deze tekst is hier te downloaden.